Navneændring:                                                                                                   marts 2013

Sogneforeningen for Maugstrup - Simmersted og omegn skifter navn.

Der har været afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 19. februar 2013. Et navneskifte har været under opsejling gennem et par år. Foreningen, hvis formål er at samle alle borgere i Maugstrup - Simmersted og omegn som medlemmer af foreningen med henblik på upolitisk at virke i alle sager til styrkelse af områdets interesser af kulturel, social og teknisk art, hedder nu:
Landsbyforeningen for Maugstrup - Simmersted og omegn.
Foreningen fortsætter med uændrede vedtægter og samme formål, det nye navn signalerer bare tydeligere, at der arbejdes aktivt for livet i vore små landsbyer og landdistrikt


 Historie:                                                                                                            januar 2013

Det startede i 1997 som en indignation over ikke at være kaldt til borgermøde af daværende Vojens kommune omkring den lokale kommuneplan for 1999 - 2010. Kommunen ville dog gerne stille op, hvis der kunne garanteres et vist fremmøde.
Der blev afholdt 2 borgermøder, hvor der undervejs var 4 arbejdsgrupper, der arbejdede med visioner og forslag for det kommende 10-år. Ved det 3. borgermøde var kommunen så inviteret med på Maugstrup Kro. Her mødte der dem en krostue, der var mere end stuvende fuld af folk med gode ideer. (Præsten, der kom sidst, måtte hives og skubbes ind, hvilket siges ikke at have været nogen helt let opgave.)
Undervejs i processen var der opstået et generelt behov for et talerør, der kunne varetage kommunikationen mellem lokalområde og kommune.
Der var stiftende generalforsamling 27.08.98.


 Eksempler på initiativer:                                                                                   januar 2013
   Opremset i tilfældig orden.

· Samarbejde med kommunen omkring sikring af trafikken og etablering af rekreative områder - bænke, legeplads, lejrplads.
· Plantning af årtusindeege, bl.a. mellem Maugstrup og Simmersted.
· Mindelund for fenol-ulykken i 1972.
· Etablering af lokale dagplejepladser.
· Ideudvikling og opstart af projekt Multihus.
· Rejst penge til f.eks. projektor og nyt lydanlæg.
· Årlige fælles komsammen for de 4 landsbyer.
· Sti ned over mosen ved Simmersted.
· Shelter i Præsteskoven.
· Græsrods-juletræer i Simmersted og Maugstrup.
· 4 stk. andelsboliger i Simmersted
· Deltagelse i fælles-kommunalt projekt om udvikling af landdistrikterne i Vojens kommune.
· Udvikling af en fælles byplan for Hjerndrup, Simmersted, Kastvrå og Maugstrup i forsøget på at skabe sammenhængskraft, og vi er aktuelt i gang med at få effektueret dele af den.

2012 og 2013 med er vi optaget af "Tværkulturelt Udvalg," hvor der på tværs af foreningerne er søgt "Ministeriet for by, bolig og landdistrikter". Der er bevilget penge til et projekt, hvor vi vil lave forskellige arrangementer med fokus på integration af tilflyttere fra både ud- og indland


  Medlemsbevis.                                                                                               januar 2012

      35 kr. pr person

Medlemskort sælges pr. person frem for pr. husstand for få så stort et medlemstal som muligt og dermed få større gennemslagskraft i forhold til kommune, nyhedsmedier og andre samarbejdspartnere.
Kontingentet går til bl.a. velkomsthilsner til nye beboere i Maugstrup, Simmersted og nærmeste omegn, drift, udlæg til investeringer som f.eks. egetræer, rustne kugler og juletræskæder, til materialer til diverse aktiviteter og til støtte, hvor der er brug for mindre beløb til glæde og gavn for områdets beboere. Egetræer langs Mellemhave og Ringtvedvej                                                     maj 2002

Landsbyerne Maugstrup og Simmersted er forbundet af vejen "Mellemhave".
Trods sit klingende navn har vejen ikke meget med en have at gøre; men er en meget lige og forblæst vej med en længde af ca. 3 km.
Sogneforeningen ønskede at forbinde de to landsbyer med plantning af ca. 120 enkeltstående træer langs vejen. (Vinter-eg)
Træerne skal give læ, glæde øjet, bryde landskabet og knytte de to landsbyer nærmere sammen - også symbolsk.
Træerne blev plantet den 21. november 1999 på en plantedag, hvor borgere fra de to landsbyer i fællesskab drog ud med spader, skovle, vandkander og vækst-rør og plantede træerne i skel, som aftalen var med kommunen og lodsejerene.
Der blev også plantet træer på en mindre strækning af Ringtvedvej og lavet 5 vildtremisser på vejskråninger.

Både træer og remisser har klaret den første tid godt, og er nu for alvor ved at indfri vore forventninger.