Maugstrup Kirkes historie

Af Svend Erik Lauesgaard Hansen,
kirkeværge ved Maugstrup Kirke.

Centrum i Maugstrup er kirken, som ligger midt på højderyggens højeste sted 60 meter over havet.
Maugstrup Kirke blev opført i begyndelsen af 1100- tallet og består af skibet, som er bygget i romansk stil, og en øst forlængelse med sakristi, våbenhus og tårn, som er bygget i gotisk stil.
Den romanske del er blevet opført af granitkvadre, og de gotiske tilbygninger af munkesten og genbrugskvadre.
Kirken er hvidkalket med blytag undtagen våbenhuset og sakristiet, hvor der er lagt røde teglsten på.
De 5 gotiske tilbygninger, som består af trapperum til tårnet, en korudvielse med samme bredde som kirkeskibet, tårne og våbenhus, er alle bygget i begyndelsen af 1200-tallet.
Albin Kallenbach, sognepræst ved kirken fra 1978 til 2003, har i Maugstrups sognehistorie beskrevet, at man endnu indvendigt i tårnet kan se en gammel gravsten fra Waldemarernes tid. Den er indmuret i vestvæggen, hvor tårnet er hægtet på.
Kirken har 130 siddepladser. Sakristiet blev i år 1711 benyttet både som skole og søfartsskole. Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1610, og er lavet af billedskærer Hans Dreyer, som var en meget anerkendt kunstner på den tid, og var bl.a. ansat som hofbilledskærer på det daværende Haderslevhus.
Altertavlen er trefløjet, dvs. den har et billede i midten og to løse sidestykker. I midten ser vi nadveren og i sidefelterne Kristus på korset og Moses med staven foran kobberslangen.
De tre billeder er sandsynligvis malet i år 1770 af Johannes Stentzler.
Altertavlen blev restaureret i 1957 og senest i år 2010 af en faguddannet konservator.
Ved restaureringen i år 2010 fandt man en seddel med en toøre lagt ved, hvorpå der stod, ”Hornbæk, den 19.4.1957. Maugstrup Menighedsråd er meget ubestemte til at betale P. Chr. Andersen og Holm”.
Sedlen er igen blevet indlagt i altertavlen.
Alterbordet er fra år 1856 og udført af snedkermester Bahnsen.
Prædikestolen er også fra år 1856 og ligeledes udført af snedkermester Bahnsen.
Over prædikestolen hænger et krucifiks fra omkring år 1900.
Døbefonden er lavet af romansk granit, og er sandsynligvis fra år 1100. I år 1828 blev den malet af Häger, men Maugstrup Kirke fremstår i dag afrenset.
Dåbsfadet er fra 1935.
I kirkeskibet hænger en skibsmodel og nogle smukke messinglysekroner.
Orglet er bygget af Marcussen & Søn, og er fra 1983 med ti stemmer, to manualer + pedal.
På korets nordvæg hænger der tavler med navnene på tidligere præster.
En af præsterne hed Peder Wandahl.
Han var præst i Maugstrup Kirke fra år 1628 til 1659.
Peder Wandahl var en meget særpræget person blandt den tids præster.
Med sin ejendommelige levevis har han fået eftertidens opmærksomhed, og han blev på den tid betegnet som videnskabsmand, idet han på øen ”Kongsholm” i præstegårdshaven, opførte et observatorium i 4 etager.
De 4 etager var indrettet med soveværelse, bibliotek, spisekammer og fra øverste etage studerede Peder Wandahl planeter og stjerner samtidig med, at han som flittig skribent deltog i den teologiske diskussion.
Tidligere præst ved kirken, fra år 1911 til 1932, Carsten Pedersen har skrevet en bog om Peder Wandahl.
Tårnets syd– og vestside er blevet helskal muret i 1730erne, og forsynet med mange jernankre, hvoraf nogle mod syd danner årstallet 1732 medens Chr. VI`s kronede spejlmonogram er anbragt mod vest.
I år 1811 beskadiges kirketårnet ved en brand og den nuværende tagkonstruktion stammer sandsynligvis derfra.
Kirkeklokken er en Michel Dibler klokke fra år 1590.
En sjov historie er, at kirken måtte låne penge, bl.a. 47 mark af Aastrup Kirke, for at kunne betale klokken.
Sagnet fortæller, at da kongen hørte klokkens dejlige klang, ønskede han at få den udleveret, men ”de Maugstrupper" ville ikke af med den, så de støbte bly i den, så den fik en dårligere klang.
I 1957 fik kirken en omfattende restaurering. Der blev lagt nyt gulv, isat nye vinduer, indsat nye bænke og orglet blev flyttet ned i gulvhøjde.
Af mere specielle ting blev der bl.a. muret marksten ind i sydvæggen over indgangen for at give væggen mere struktur.
Under restaureringen kom et lille kalkmaleri frem på den nordre væg. Det blev malet op af Ernst Dalberg, som var sognepræst ved kirken fra år 1937 til 1975.
Ved restaureringen blev der indmuret mønter i væggen bag prædikestolen, og der blev indmuret et eksemplar af Jyllands Posten over ”konedøren” i nordvæggen.
I år 2007 fik vi automatisk ringning. Der var tvivl om den gamle klokke kunne holde til det. Men i gamle papirer fandt man ud af, at klokken havde fået en gennemgribende reparation i 1967, hvorefter den fremstod som ny, og derfor var der så ingen problemer med at sætte automatisk ringning på.
I 2008 blev der installeret nyt varmeanlæg i kirken.
I 2010 fik vi malet alle bænkene, nummertavlerne, orglet og prædikestolen.
Bænkerækkerne er malet brunviolet, orglet er malet olivengrøn med guld.
Prædikestolen er malet i blåt og guld, og der er blevet indsat nye tekster i to tomme felter.
I felterne står der: GLÆD JER ALTID I HERREN og FRYGT IKKE TRO KUN.
Disse to tekster har sognepræst Lykke Wester fundet frem til.
De brunviolette bænkerækker og det grønne orgel bidrager til, at rummet nu virker varmere.
Kirken ligger inde på kirkegården, og kirkegården har ca. 850 gravpladser.
For området er vores velfungerende kirke med et dygtigt personale et godt fast holdepunkt, både ved glade begivenheder, og ved de mere tunge handlinger.
Personligt nyder jeg altid at komme til gudstjenester i kirken, og det er rart at komme på kirkegården, hvor mine slægtninge gennem fire generationer ligger begravet i familiegravstedet.