Vedtægter for

Den  selvejende  institution Multihuset

for Simmersted, Maugstrup og Omegn.

Punkt 1: Institutionens navn er " Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn". Institutionen er selvejende med hjemsted på Harken 1, 6500 Vojens.

Punkt 2: Institutionen har til formål at opføre og efterfølgende at drive anlægget, så der gives mulighed for kulturelle og idrætslige aktiviteter for medlemmer af egnens forskellige foreninger.

Punkt 3: Den fornødne kapital til institutionens opførelse, tilvejebringes gennem såvel private og offentlige midler samt fondsmidler.
3.2: Den fornødne kapital til institutionens drift, tilvejebringes ved udlejning af multihuset, samt ved tilskud fra offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler.
3.3: Det påhviler lejeren af multihuset at indhente nødvendige tilladelser og bevillinger i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Punkt 4: Medlemmer af institutionen er på oprettelsestidspunktet foreninger med tilknytning til Simmersted/Maugstrup og omegn.
4.2: Som medlem af institutionen kan endvidere optages enhver med tilknytning til Simmersted/Maugstrup og som vedkender sig nærværende vedtægter.

4.3: Repræsentantskabet kan udelukke et medlem, når der findes grund til det. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende repræsentantskabsmøde.

Punkt 5: Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene ved sin formue, og der påhviler ikke stifterne, repræsentantskabet eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med institutionens virksomhed.
5.2: Institutionens medlemmer, repræsentantskab og bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over evt. kontingentforpligtelse.
5.3: Institutionens medlemmer, repræsentantskab og bestyrelse har ikke krav på nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.

Punkt 6: Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet.
6.2: Repræsentantskabet består af minimum 1 repræsentant udpeget af de foreninger/institutioner, der er medlemmer af institutionen jf. vedtægterne punkt .4.2.
6.3: Navnene på foreningsrepræsentanterne meddeles repræsentantskabets formand senest d. 1. maj.

Punkt 7: Repræsentantskabet indkaldes skriftligt til ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i maj måned, med mindst 14 dages varsel.
7.2: Et flertal af bestyrelsen kan indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis det skønnes nødvendigt.
7.3: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal holdes når mindst 1/3 af repræsentantskabet stiller motiveret krav herom. Mødet skal holdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, bilagt dagsorden.

Punkt 8: På det årlige repræsentantskabsmøde behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:
a: Formand, i lige år
b: 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
c: 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
d: 1 bestyrelsessuppleant hvert år
e: 2 revisorer, hvert år
f: 1 revisorsuppleant hvert år.
6. E
ventuelt

Punkt 9: Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er tilstede ved afstemningerne.
9.2: Forslag der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet.
9.3: På repræsentantskabsmødet afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves, til ændringer af eller tilføjelse til vedtægterne, mindst at 2/3 stemmer for forslaget
9.4: Der føres protokol over repræsentantskabets vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har fuld beviskraft for, hvad der er besluttet.

Punkt 10: Institutionen ledes af bestyrelsen på 7 medlemmer. Repræsentantskabets formand er samtidig formand for bestyrelsen.

10.2: Bestyrelsen er på valg jævnfør punkt 8. Repræsentantskabets formand er samtidig formand for bestyrelsen.
10.3: Udtræder et bestyrelsesmedlem af repræsentantskabet, udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen, som ikke genudpeges til repræsentantskabet af medlemsforeningerne, forbliver i bestyrelsen indtil der er sket nyvalg til denne, på først kommende repræsentantskabsmøde.
10.4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

10.5: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved valghandlilngen, skal der foreligge en skriftig tilkendegivelse på at pågældende er villig til at stille op og til valg.
Punkt 11: Bestyrelsen varetager institutionens etablering og daglige ledelse under ansvar overfor repræsentantskabet.
11.2 Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og andre ekstraordinære dispositioner er bestyrelsen kun berettiget til at foretage efter repræsentantskabets godkendelse.
11.3: I forhold til tredje person tegnes institutionen af formanden samt et medlem af bestyrelsen i forening. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, dog hele bestyrelsen.
11.4: Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, eller når to af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
11.5: Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for forslaget. Der føres protokol over vedtagne beslutninger, protokollen underskrives af bestyrelsen.

Punkt 12: Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afsluttes og tilstilles revisorerne inden 1. marts og revisorerne videresender det reviderede regnskab med evt. bemærkninger til bestyrelsens formand inden 20. marts.

12.2: Regnskabet skal godkendes af en registreret revisor før fremlæggelse på repræsentantskabsmødet.

Punkt 13: Beslutning om institutionens ophør kan kun træffes på et med det til formålet særligt indkaldt repræsentantskabsmøde.
13.2: Den på ophørstidspunktet eksisterende formue fordeles mellem medlemsforeningerne i forhold til de af disse parter foretagne indskud. Den enkelte forening kan dog maksimalt modtage det indskudte beløb.
13.3: Den eventuelle resterende formue fordeles til kulturelle og idrætslige formål til gavn for lokalsamfundet efter repræsentantskabets beslutning.Vedtægterne er godkendt på repræsentantskabsmødet d. 8. maj 2006 og ændret på repræsentantskabsmøderne d. 14. maj 2007, d. 19. maj 2009, 18. maj 2010 og d. 17. maj 2011.