Vedtægter for Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a.

Navn og hjemsted
§ 1


Selskabet, der er stifter den 19. februar 1939, er et andelsselskab, hvis navn var Maugstrup Vandværk.
Selskabet er fusioneret med Hjerndrup Vandværk den 1. januar 2018 med navnet Fællesvandværket Maugstrup a.m.b.a.
Vandværket er beliggende Lavgade 1, Maugstrup, 6500 Vojens.
Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune.

Formål
§ 2


Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer
§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder
§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 5

For enhver af selskabet forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

Udtræden af selskabet
§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger til afbrydelse af vandforsyningen afholdes af medlemmet.

Generalforsamling
§ 7

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. i måneden før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger
§ 8


Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen
§ 9

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig med 5 medlemmer til Maugstrup / Simmersteds forsyningsområde og 2 til Hjerndrups forsyningsområde.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, en fra Maugstrup / Simmersted og en fra Hjerndrup, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder henholdsvis Maugstrup / Simmersted og Hjerndrup. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år afgår 1 revisor. Genvalg af revisorer kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Det skal fremgå af forretningsordenen, hvordan attestation og betaling af faktura skal forgå.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret
§ 10

Selskabet tegnes af formanden i forening med næstformanden. Ved forfald, kan formand eller næstformand, erstattes af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura til specifikke aftalte områder.

Regnskab
§ 11

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.1 til den 31.12
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Generalforsamlingen kan beslutte at antage en ekstern revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning
§ 12

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Ikrafttræden
§ 13

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2018.
Selskabets vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2018.
Med virkning fra den 1. januar 2018, overdrages Hjerndrup Vandværk a.m.b.a.s medlemmer, til Fælles Vandværket Maugstrup a.m.b.a.
Hjerndrup Vandværk a.m.b.a. gennemfører afviklingen af selskabet som beskrevet i fusionsaftalen mellem de 2 vandværker.

Den 28. februar 2018.          Formand:          Chr. Greve Hansen
                                             Dirigent:            Erik R. Schmidt

Den 27. marts 2018.             Formand:          Chr. Greve Hansen
                                             Dirigent:            Erik R. Schmidt