Vedtægter

1. Navn
Foreningens navn er "Landsbyforeningen for Maugstrup - Simmersted og omegn", og har hjemsted på formandens adresse.

2. Formål
Foreningens formål er at samle alle borgere i Maugstrup - Simmersted og omegn som medlemmer af foreningen med henblik på upolitisk at virke i alle sager til styrkelse af områdets interesser af kulturel, social og teknisk art.
Foreningen skal give med- og modspil til de offentlige forvaltninger og påvirke de politiske beslutninger som har betydning for trivsel og udvikling i området, samt være til hjælp og støtte for de lokale foreninger og institutioner.

3. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

4. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges af den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og bosiddende i området.
Bestyrelsen konstituere sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, herunder formand eller næstformand. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

5a. Revisorer
Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, 1 i lige år og 1 i ulige år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

5b. Repræsentanter til Haderslev Kommunes landdistriktsråd.
Der vælges 2 repræsentanter og 1 suppleant. Repræsentanterne vælges for 2 år ad gangen, 1 i lige år og 1 i ulige år. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.
Dog vælges i 2007 1 repræsentant for 2 år og 1 repræsentant for 1 år og 1 suppleant for 1 år.

6. Kontingent
Kontingent fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling og betales helårlig forud.

7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelse finder sted med mindst 14 dages varsel ved annoncering/løbeseddel. Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftelig sendes til formanden, således at denne har det i hænde senest 8 dage før.
Alle har adgang til generalforsamlingen, dog har kun medlemmer over 18 år stemmeret. Alle sager vedtages med almindeligt flertal, ved personvalg simpelt flertal.

8. Dagsorden ved ordinær generalforsamling
Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal som et minimum indeholde følgende punkter:

     1) Valg af dirigent
     2) Valg af protokolfører
     3) Formandens beretning
     4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
     5) Indkomne forslag
     6) Fastsættelse af kontingent
     7) Valg af:
         Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
         Revisorer og revisorsuppleant
     8) Evt.

9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter forslag herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor 4 uger efter at forslaget er fremkommet og varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling.

10. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.

11. Ændringer af vedtægter
Ændringer af disse vedtægter skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

12. Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.


Mail to Webmaster

Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Cookies indsamles kun til statistik om brugen af hjemmesiden.